در حاشیه دومین همایش ملی زنان اعتدال و توسعه با حضور رییس جمهور