در شهرهای متراکمی مثل تهران، عرصه عمومی تحت تاثیر عواملی چون اقتصاد شهری و ساخت اجتماعی -سیاسی کمرنگ تر و کوچک تر می شوند.کافه های شهری با نام عمومی امیر شکلات پلاس و برند تجاری AT +تلاشی در جهت ایجاد فضاهای عمومی خرد در میانه فضاهای پرتراکم شهری تهران اند.

دیوار کافه شهری در واقع قسمتی از جداره شهری است که به درون فضای کافه امیر شکلات پلاس دعوت شده است و در این آمدن و شدن ها، فضای عمومی شکل می گیرد.

ایجاد ارتباطی نزدیک با رهگذران و حذف مفهوم فضای درون و فضای بیرونی عابر محترم را از زحمت تصمیم گیری و تردید ماندن و رفتن می رهاند؛ چرا که درون همان امتداد جداره شهری بیرون است.روی بافت بتنی دیوارهای کافه، هنر خیابانی با خیال راحت متولد می شود.کافه چی های سر به هوا از خطوط عابر پیاده می گذرند و به واقیعت باز تولید شده درگرافیتی روی دیوار می روند.